Opste mere predostroznosti za koriscenje motornih testera:

Osnovnim razumevanjem rada i predviđene upotrebe motorne testere možete smanjiti ili ukloniti element iznenađenja od povratnog udara ili drugih neočekivanih reakcija. Takođe ćete moći da povećate radni vek i iskorišćenje testere i njenih dodatka za sečenje.

1. Pre upotrebe motorne testere, detaljno pročitajte proizvođačeva uputstva za rad i bezbednost.

2. Nemojte da rukujete motornom testerom ako ste umorni, ako ste pili alkoholna pića ili ako ste uzimali lekove na recept ili bez recepta.

3. Koristite zaštitnu obuću, usku odeću, zaštitne rukavice, kao i zaštitu za oči, uši i glavu.

4. Prilikom sečenja testeru čvrsto držite obema rukama, tako da vam palac i prsti obuhvataju oba rukohvata na testeri. Uhvatite testeru desnom rukom za zadnji rukohvat (saug), a levom prednji rukohvat, čak i ako ste levoruki. Čvrst stisak će vam pomoći da zadržite kontrolu nad testerom u slučaju da odskoči usled povratnog impulsa ili neke druge neočekivane reakcije. Rukohvati testere moraju biti suvi, čisti i bez ulja ili mešavine goriva da bi se izbeglo klizanje i pomoglo u kontroli nad testerom.

5. Motorne testere su napravljene da rade punom brzinom. Prilikom sečenja održavajte postavku pune brzine regulatora da biste povećali produktivnost i smanjili zamor radi bezbednijeg rada.

6. Sečite dok stojite malo po strani, izvan polja motorne testere i vođlice (mača) da biste umanjili rizik od povrede u slučaju gubitka kontrole nad testerom.

7. Dok nosite motornu testeru, neka motor bude ugašen, mač lanca i lanac za sečenje pozadi, a izduvni lonac dalje od tela. Prilikom transporta motorne testere, uvek koristite odgovarajuće korice za mač.

8. Nemojte naginjati niti seći iznad visine ramena. Veoma je teško kontrolisati testeru u nezgodnim položajima.

9. Nemojte rukovati motornom testerom na drvetu ili sa merdevina osim ako nemate posebnu obuku i opremu za to. Postoji rizik da izgubite ravnotežu usled sila sečenja testere ili pomeranja materijala koji sečete.

10. Neke vrste sečenja zahtevaju posebnu obuku i veštine. Zapamtite, ne postoji zamena za dobru procenu. Ako sumnjate, obratite se stručnjaku.

11. Da biste izbegli rizik od povratnog udara testere, postarajte se da u prostoru u kojem sečete nema prepreka. Dok rukujete motornom testerom, ne dozvolite da vrh mača lanca dotakne deblo, granu ili neku drugu prepreku. Ne secite u blizini ograda, žičanih ograda ili u prostorima sa neučvršćenim žicama ili njenim otpacima

12. Počnite sa sečom drveća tek kad vam prostor za rad bude čist, kad budete imali čvrst oslonac i isplanirani put povlačenja od drveta koje pada.

14. Dok sečete mladice i žbunje, budite izuzetno oprezni, jer tanak materijal može da se uhvati u lanac za sečenje i da bude odbačen prema vama ili da vas izbaci iz ravnoteže.

15. Prilikom sečenja grane ili mladice koja je zategnuta (tzv. motka za skakanje) budite u pripravnosti za njen povratni udar, jer će vas inače pri popuštanju napetosti grane udariti grana ili testera.

16. Prilikom pokretanja testere ili njenog korišćenja, ne dozvolite drugim osobama da budu u blizini testere. Posmatrače i životinje držite dalje od prostora za rad.

17. Dok motor radi, pazite da vam delovi tela budu što dalje od lanca za sečenje.

18. Ne rukujte motornom testerom koja je oštećena, nepravilno podešena ili koja je delimično sklopljena. Uverite se da je lanac za sečenje prestao da se kreće kad otpustite regulator brzine rada. Ako sumnjate u mehaničko stanje testere, obratite se serviseru.

19. Sledite proizvođačeva uputstva za oštrenje i održavanje testere. Oštrenje lanca za sečenje se obavlja u dva koraka: oštrenje ivice za sečenje i podešavanje postavke kalibrisane dubine. U slučaju nedoumice, obratite se serviseru dobavljača za savet i popravku.

20. Koristite samo vođice i lance za sečenje koje je naveo proizvođač ili njihove zamene. Mačevi i lanci za sečenje utiču ne samo na performanse, već i na bezbednost tokom odbijanja testere od trupca.

21. Održavajte ispravnim zategnutost lanca za sečenje. Labav lanac može da spadne sa motke vođice (mača) i da udari rukovaoca.

22. Sav servis motorne testere, sem delova koji su spomenuti u korisničkom uputstvu za održavanje, trebalo bi da obavlja stručno osoblje za servis motornih testera. Nepravilno održavanje može da ošteti testeru i predstavlja opasnost po rukovaoca. Na primer, ako se koriste neodgovarajući alati za skidanje zamajca ili ako se on drži neodgovarajućim alatom da bi se izvadilo kvačilo, može doći do strukturnog oštećenja zamajca i njegovog pucanja.

23. Pažljivo rukujte sa gorivom. Pre pokretanja motora, sklonite motornu testeru najmanje 3 metra od mesta na kojem ste punili gorivo. Ne pušite tokom dolivanja goriva u testeru. Testere na benzin koristite samo u dobro provetrenim prostorijama.

DOBRI SAVETI ZA UPOTREBU MOTORNE TESTERE:

1. Motorna testera je napravljena da seče samo jedno: drvo. Ne koristite motornu testeru za sečenje drugih materijala i nemojte nikad da dopustite da lanac tokom rada dođe u dodir sa kamenom ili zemljom. Zapamtite, motorna testera se kreće brzinom iznad 22 m/s. U samo jednoj sekundi kontakta sa kamenom ili zemljom, svaki zubac će udariti u njega više od deset puta.

2. Nikad ne secite tupim lancem na silu. Kad je oštar, lanac testere sa lakoćom ulazi u drvo i treba mu samo lagan pritisak da bi efikasno sekao. Tup lanac stvara sitnu prašinu od drveta, a to je siguran znak da je potreban servis.

3. Da biste produžili radni vek motki vođici i lancu, održavajte pravilnu zategnutost i koristite kvalitetno mazivo.

4. Koristite samo testere koje imaju malu silu odbijanja ako ne posedujete veštine i ako niste obučeni za rad sa odbojnom silom.